Welkom bij najaarsledenvergadering 18 november


4 november 2021

Het bestuur nodigt leden en (ouders van) jeugdleden uit tot het bijwonen van de najaarsledenvergadering op donderdag 18 november 2021. Aanvang: 21.00 uur, kantine SV Wykels Hallum

Agenda:
1. Opening 
2. Notulen van de online voorjaarsledenvergadering van 29 april 
3. Mededelingen 
4. Voetbalzaken senioren/vrouwen/jeugd
5. Financiële zaken: toelichting jaarrekening 2020-2021 en begroting  seizoen 2021-2022
6. Verslag kascommissie (Rintsje Bosch en Jan Dirk Canrinus) en benoeming nieuw kascommissielid (Rintsje Bosch is aftredend)   
7. Status nieuwe velden & stand van zaken Bruisend Hart
8. Bestuursverkiezing 
              Aftredend en niet herkiesbaar: Siebe Post, voorzitter            
              Het bestuur stelt voor om als bestuurslid te benoemen  (niet als voorzitter) : Sjouke Havinga 
9. Rondvraag/ sluiting
 

BELANGRIJK: Vanwege de heersende pandemie en de besmettingen vragen wij van iedereen conform de overheidsvoorschriften om bij gezondheidsklachten niet de vergadering te bezoeken. Toegang tot de vergadering uitsluitend bij het tonen van een vaccinatiebewijs tegen corona (app op telefoon, papier), een herstel- of negatief testbewijs (max. 24 uur oud).


Terug naar overzicht